مکانهاي قابل رزرو

رديف کد نوع کاربري آدرس قيمت
(ريال)
انتخاب ها
1 2 سالن درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی تالار آزادی 12,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
2 S.1.010 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 10 2,100,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
3 S.1.011 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 11 2,100,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
4 S.1.02 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سویت شماره2 900,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
5 S.1.03 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهمانسرای اساتید سوئیت 3 900,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
6 S.1.04 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرا اساتید سوئیت 04 1,200,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
7 s.1.05 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 5 1,200,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
8 S.1.06 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهمانسرای اساتید سوئیت شماره 6 900,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
9 S.1.07 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 7 1,200,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
10 s.1.08 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 8 1,200,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
11 s.1.09 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 9 2,100,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
12 S.1.12 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 12 2,100,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
13 S1 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی وروی درب شماره یک (بانک تجارت) 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
14 S10 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مابین دانشکده اسلامی و دانشکده معماری 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
15 S12 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی گلزار شهدای گمنام 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
16 S13 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی میدان مسجد 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
17 S14 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی ورودی مسجد امام علی(ع) 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
18 S15 سالن درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی تالار فیض 20,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
19 S17 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی روبروی سلف برادارن سمت راست2 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
20 S18 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی روبروی سلف برادارن سمت چپ1 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو


صفحه ي بعديصفحه ي(1/2)