مکانهاي قابل رزرو

رديف کد نوع کاربري آدرس قيمت
(ريال)
انتخاب ها
21 S.T.19 استند درون دانشگاهی - تجاری درب ماشین رو - وسط بلوار استاد 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
22 S.T.20 استند درون دانشگاهی - تجاری درب ماشین رو - مقابل انتظامات 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
23 SMS.02 پیامک تجاری روابط عمومی 250 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
24 spt.00 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی 4,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
25 spt.01 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- استخر سرپوشیده آئینه 4,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
26 spt.02 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- سالن بدنسازی مهر 500,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
27 spt.03 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- سالن تیراندازی پویش 1,200,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
28 spt.04 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- سالن تنیس روی میز 10,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
29 spt.05 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- سالن تکواندو 10,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
30 spt.06 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- سالن چندمنظوره ورزشی 400,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
31 t.t.01 سالن درون دانشگاهی - تجاری سازمان مرکزی - طبقه سوم - سالن کنفرانس ریاست 5,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
32 t.t.02 سالن درون دانشگاهی - تجاری میدان غیاث الدین جمشید کاشانی (آبنما) - تالار آزادی 12,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
33 t.t.03 سالن درون دانشگاهی - تجاری بلوار دانشجو - روبروی سلف سرویس مرکزی - تالار فیض 20,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
34 t.t.04 سالن درون دانشگاهی - تجاری دانشکده علوم انسانی - سالن آمفی تئاتر علوم انسانی 4,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
35 t.t.05 سالن درون دانشگاهی - تجاری دانشکده علوم پایه - طبقه دوم - سالن کنفرانس علوم 3,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
36 t.t.08 سالن درون دانشگاهی - تجاری قمصر - پژوهشکده اسانس - تالار گلاب 8,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
37 t.t.09 سالن درون دانشگاهی قمصر - پژوهشکده اسانس - طبقه دوم - سالن کنفرانس اسانس 5,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
38 t.t.10 سالن درون دانشگاهی - تجاری بزرگراه خلیج فارس (کمربندی) - پردیس خواهران - آمفی تئاتر پردیس 10,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
39 t.t.11 سالن درون دانشگاهی - تجاری میدان غیاث الدین جمشید کاشانی (آبنما) 15,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
40 t.t.12 سالن درون دانشگاهی - تجاری دانشکده حقوق- ساختمان سعیدی- آمفی تئاتر حقوق 3,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو


صفحه ي بعديصفحه ي(2/3)صفحه ي قبلي