مکانهاي قابل رزرو

رديف کد نوع کاربري آدرس قيمت
(ريال)
انتخاب ها
21 test01 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی جنب آبنمای ورودی - مهمانسرای اساتید - اتاق شماره یک 500,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
22 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
23 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
24 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
25 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
26 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
27 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
28 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
29 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
30 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
31 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
32 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
33 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
34 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
35 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
36 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
37 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
38 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
39 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
40 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو