مکانهاي قابل رزرو

رديف کد نوع کاربري آدرس قيمت
(ريال)
انتخاب ها
21 S.1.010 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 10 2,100,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
22 S.1.011 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 11 2,100,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
23 S.1.02 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سویت شماره2 900,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
24 S.1.03 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهمانسرای اساتید سوئیت 3 900,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
25 S.1.04 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرا اساتید سوئیت 04 1,200,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
26 s.1.05 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 5 1,200,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
27 S.1.06 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهمانسرای اساتید سوئیت شماره 6 900,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
28 S.1.07 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 7 1,200,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
29 s.1.08 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 8 1,200,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
30 s.1.09 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 9 2,100,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
31 S.1.12 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مهانسرای اساتید سوئیت شماره 12 2,100,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
32 test01 اقامتی درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی جنب آبنمای ورودی - مهمانسرای اساتید - اتاق شماره یک 500,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
33 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
34 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
35 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
36 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
37 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
38 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
39 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
40 0 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو