مکانهاي قابل رزرو

رديف کد نوع کاربري آدرس قيمت
(ريال)
انتخاب ها
1 t.t.01 سالن درون دانشگاهی - تجاری سازمان مرکزی - طبقه سوم - سالن کنفرانس ریاست 5,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
2 t.t.02 سالن درون دانشگاهی - تجاری میدان غیاث الدین جمشید کاشانی (آبنما) - تالار آزادی 12,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
3 t.t.03 سالن درون دانشگاهی - تجاری بلوار دانشجو - روبروی سلف سرویس مرکزی - تالار فیض 20,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
4 t.t.04 سالن درون دانشگاهی - تجاری دانشکده علوم انسانی - سالن آمفی تئاتر علوم انسانی 4,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
5 t.t.05 سالن درون دانشگاهی - تجاری دانشکده علوم پایه - طبقه دوم - سالن کنفرانس علوم 3,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
6 t.t.08 سالن درون دانشگاهی - تجاری قمصر - پژوهشکده اسانس - تالار گلاب 8,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
7 t.t.09 سالن درون دانشگاهی قمصر - پژوهشکده اسانس - طبقه دوم - سالن کنفرانس اسانس 5,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
8 t.t.10 سالن درون دانشگاهی - تجاری بزرگراه خلیج فارس (کمربندی) - پردیس خواهران - آمفی تئاتر پردیس 10,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
9 t.t.11 سالن درون دانشگاهی - تجاری میدان غیاث الدین جمشید کاشانی (آبنما) 15,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
10 t.t.12 سالن درون دانشگاهی - تجاری دانشکده حقوق- ساختمان سعیدی- آمفی تئاتر حقوق 3,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو


صفحه ي(1/1)