مکانهاي قابل رزرو

رديف کد نوع کاربري آدرس قيمت
(ريال)
انتخاب ها
1 S.T.01 استند درون دانشگاهی سازمان مرکزی 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
2 S.T.02 استند درون دانشگاهی - تجاری میدان کریمان 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
3 S.T.03 استند درون دانشگاهی - تجاری درب ورودی میدان آبنما 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
4 S.T.04 استند درون دانشگاهی - تجاری دانشکده علوم پایه 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
5 S.T.05 استند درون دانشگاهی - تجاری مابین دانشکده علوم پایه و دانشکده اسلامی 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
6 S.T.06 استند درون دانشگاهی - تجاری مابین دانشکده اسلامی و دانشکده معماری 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
7 S.T.07 استند درون دانشگاهی - تجاری رستوران تاک - سمت راست 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
8 S.T.08 استند درون دانشگاهی - تجاری رستوران تاک - سمت چپ 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
9 S.T.09 استند درون دانشگاهی ورودی سلف خواهران 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
10 S.T.10 استند درون دانشگاهی - تجاری میدان مسجد 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
11 S.T.11 استند درون دانشگاهی - تجاری ورودی مسجد امام علی(ع) 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
12 S.T.12 استند درون دانشگاهی - تجاری میدان ورزش 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
13 S.T.13 استند درون دانشگاهی - تجاری روبروی خوابگاه برادران 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
14 S.T.14 استند درون دانشگاهی - تجاری روبروی خوابگاه خواهران 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
15 S.T.15 استند درون دانشگاهی - تجاری دانشکده علوم انسانی - سمت راست 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
16 S.T.16 استند درون دانشگاهی - تجاری دانشکده علوم انسانی - سمت چپ 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
17 S.T.17 استند درون دانشگاهی - تجاری میدان ملا مهدی نراقی 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
18 S.T.18 استند درون دانشگاهی - تجاری گلزار شهدای گمنام 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
19 S.T.19 استند درون دانشگاهی - تجاری درب ماشین رو - وسط بلوار استاد 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
20 S.T.20 استند درون دانشگاهی - تجاری درب ماشین رو - مقابل انتظامات 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو


صفحه ي(1/1)