مکانهاي قابل رزرو

رديف کد نوع کاربري آدرس قيمت
(ريال)
انتخاب ها
1 S1 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی وروی درب شماره یک (بانک تجارت) 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
2 S10 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی مابین دانشکده اسلامی و دانشکده معماری 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
3 S12 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی گلزار شهدای گمنام 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
4 S13 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی میدان مسجد 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
5 S14 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی ورودی مسجد امام علی(ع) 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
6 S17 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی روبروی سلف برادارن سمت راست2 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
7 S18 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی روبروی سلف برادارن سمت چپ1 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
8 S19 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی روبروی سلف برادارن سمت چپ2 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
9 S2 استند درون دانشگاهی سازمان مرکزی 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
10 S20 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی روبروی خوابگاه خواهران 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
11 S21 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی روبروی خوابگاه برادران 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
12 S22 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی میدان ورزش 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
13 s23 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی میدان نانو - گذرنسیم 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
14 S24 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی دانشکده علوم انسانی - ساختمان سعیدی 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
15 S25 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی دانشکده علوم انسانی - سمت چپ 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
16 S3 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی درب ورودی میدان آبنما 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
17 S4 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی دانشکده علوم پایه ورودی آزادی 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
18 S5 استند درون دانشگاهی میدان آبنما - خروجی درب دانشگاه 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
19 S7 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی درب ماشین رو - وسط بلوار استاد 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
20 S7 استند درون دانشگاهی - بیرون دانشگاهی درب ماشین رو - مقابل انتظامات- مشاوره 750,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو


صفحه ي بعديصفحه ي(1/2)