مکانهاي قابل رزرو

رديف کد نوع کاربري آدرس قيمت
(ريال)
انتخاب ها
1 spt.00 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی 4,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
2 spt.01 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- استخر سرپوشیده آئینه 4,000,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
3 spt.02 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- سالن بدنسازی مهر 500,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
4 spt.03 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- سالن تیراندازی پویش 1,200,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
5 spt.04 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- سالن تنیس روی میز 10,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
6 spt.05 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- سالن تکواندو 10,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو
7 spt.06 تربیت بدنی درون دانشگاهی - تجاری سایت مرکزی- میدان ورزش- مدیریت تربیت بدنی- سالن چندمنظوره ورزشی 400,000 جزئيات | تقويم زماني رزروها | موقعيت بر روي نقشه | درخواست رزرو


صفحه ي(1/1)