نشانی
کاشان - کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی - دانشگاه کاشان - سازمان مرکزی - طبقه دوم


نام شماره تلفنشماره نمابرشناسه ياهوشناسه جيميل
واحد تبلیغات و تشریفات دانشگاه کاشان0315591212903155511121------------


فرم تماس با بخشهای گوناگون سامانه تبلیغات- تشریفات دانشگاه کاشان